RANG CƠ BẢN

 • 180
  phút/buổi
 • 8
  Học viên
  Số lượng học viên mỗi lớp
 • 10
  buổi học
  Thời lượng khoá học

Nội dung

 • Vai trò và giá trị của roaster
 • Trân trọng hạt cà phê
 • Thiết lập khu vực làm việc của roaster
 • Hiểu về máy rang
 • Cơ bản về hạt nhân
 • Phân loại và đánh giá chất lượng
 • Phân tích hương sắc cà phê
 • Thiết lập mẻ rang độc lập
 • Thông số kỹ thuật
 • Kiểm tra và thử nếm hạt rang
 • Thi cuối khóa