Chương trình quốc tế

Chương trình đào tạo quốc tế là chương trình đào tạo các bộ môn thuộc chuyên ngành Barista có nội dung kiến thức và kỹ thuật tay nghề từ theo tiêu chuẩn và giáo trình của các tổ chức cà phê thế giới.

Latte Art Grading

SCA Programs

On Monday, 05/23/22 - 7:00am

On Thursday, 05/19/22 - 9:22am

On Thursday, 05/05/22 - 7:00am

On Sunday, 05/01/22 - 7:00am

Sensory Scentone

Barista School đào tạo kỹ năng sensory
On Sunday, 06/23/19 - 12:40pm