Chương trình quốc tế

Chương trình đào tạo quốc tế là chương trình đào tạo các bộ môn thuộc chuyên ngành Barista có nội dung kiến thức và kỹ thuật tay nghề từ theo tiêu chuẩn và giáo trình của các tổ chức cà phê thế giới.

Latte Art Grading

On Sunday, 06/23/19 - 12:41pm

SCA Programs

On Sunday, 06/23/19 - 1:31pm

SCA - Sensory Skills
On Sunday, 06/23/19 - 1:30pm

Cà phê phổ biến thê giới
On Sunday, 06/23/19 - 1:29pm

SCA - Brewing Skills
On Sunday, 06/23/19 - 1:26pm

On Sunday, 06/23/19 - 12:43pm

On Sunday, 06/23/19 - 12:42pm

Sensory Scentone

On Sunday, 06/23/19 - 12:40pm