Chương trình quốc tế

Chương trình đào tạo quốc tế là chương trình đào tạo các bộ môn thuộc chuyên ngành Barista có nội dung kiến thức và kỹ thuật tay nghề từ theo tiêu chuẩn và giáo trình của các tổ chức cà phê thế giới.

Latte Art Grading

SCA Programs

On Thứ Tư, 05/25/22 - 7:00sáng

On Thứ Hai, 05/23/22 - 7:00sáng

On Thứ Năm, 05/19/22 - 9:22sáng

On Thứ Năm, 05/05/22 - 7:00sáng

On Chủ Nhật, 05/01/22 - 7:00sáng

Sensory Scentone

On Chủ Nhật, 06/23/19 - 12:40chiều