SENSORY SKILLS

 • 8
  giờ học
  BS Foundation
 • 18
  giờ học
  BS Intermediate
 • 28
  giờ học
  BS Professional

Giới thiệu

– Học phần SCA – SENSORY SKILLS mang cho học viên cảm nhận của các giác quan đối với sự đa dạng của cà phê ở khía cạnh mùi vị.
– Học phần còn nghiên cứu tỉ mỉ cách cảm thụ và cách áp dụng các kiến thức về cảm quan vào việc đánh giá những đặc trưng tự nhiên của cà phê.

*** Học phần có 3 cấp độ:
– SCA -Sensory Skills Foundation
– SCA -Sensory Skills Intermediate
– SCA -Sensory Skills Professional

Nội dung

– Phân tích về mùi vị
– Quy ước về Cupping
– Tiêu chuẩn thử nếm cà phê
– Vòng tròn mùi vị
– Các công cụ và dụng cụ
– Hiểu biết về thiết lập rang cơ bản
– Phân tích mùi vị chuyên sâu.

Quy định

Số lượng: 4-6 học viên