Sensory Scentone

Barista School đào tạo kỹ năng sensory
On Sunday, 06/23/19 - 12:40pm

Giới thiệu Sensory là môn học tiền đề cho việc phân tích các mẫu rang café