Các môn học tại Barista School

NHẬP MÔN

Introduction to Coffee Certified by Barista School 12/2023 1 buổi Brochure Đăng ký

CÀ NHÂN XANH – GREEN BEAN

Green bean Skill 1 Certified by Barista School 12/2023 3 buổi Brochure Đăng ký
Green bean Skill 2 Certified by Barista School 12/2023 4 buổi Brochure Đăng ký
Green bean Skill 3 Certified by Barista School 12/2023 5 buổi Brochure Đăng ký
Green Coffee Foundation Certified by SCA 12/2023 4 buổi Brochure Đăng ký
Green Coffee Intermediate Certified by SCA 12/2023 6 buổi Brochure Đăng ký
Green Coffee Professional Certified by SCA 12/2023 6 buổi Brochure Đăng ký

RANG CÀ PHÊ – ROASTING

Roasting Skill 1 Certified by Barista School 25/12/2023 8 buổi Brochure Đăng ký
Roasting Skill 2 Certified by Barista School 12/2023 10 buổi Brochure Đăng ký
Roasting Skill 3 Certified by Barista School 12/2023 12 buổi Brochure Đăng ký
Roasting Foundation Certified by SCA 12/2023 4 buổi Brochure Đăng ký
Roasting Intermediate Certified by SCA 12/2023 6 buổi Brochure Đăng ký
Roasting Professional Certified by SCA 12/2023 6 buổi Brochure Đăng ký

KỸ THUẬT THỬ NẾM – CUPPING

Cupping (Chuyên đề) Certified by Barista School 12/2023 1 buổi Brochure Đăng ký

KỸ NĂNG CẢM QUAN – SENSORY

Sensory Skill 1 Certified by Barista School 12/2023 4 buổi Brochure Đăng ký
Sensory Skill 2 Certified by Barista School 12/2023 5 buổi Brochure Đăng ký
Sensory Skill 3 Certified by Barista School 12/2023 6 buổi Brochure Đăng ký
Coffee Flavorist Foundation Certified by SCENTONE 29/12/2023 4 buổi Brochure Đăng ký
Coffee Flavorist Intermediate Certified by SCENTONE 12/2023 6 buổi Brochure Đăng ký
Sensory Skills Foundation Certified by SCA 12/2023 4 buổi Brochure Đăng ký
Sensory Skills Intermediate Certified by SCA 12/2023 6 buổi Brochure Đăng ký
Sensory Skills Professional Certified by SCA 12/2023 6 buổi Brochure Đăng ký

PHA CHẾ CÀ PHÊ – BARISTA

Barista Express Certified by Barista School 12/2023 7 buổi Brochure Đăng ký
Barista Skill 1 Certified by Barista School 08/12/2023 8 buổi Brochure Đăng ký
Barista Skill 2 Certified by Barista School 08/12/2023 10 buổi Brochure Đăng ký
Barista Skill 3 Certified by Barista School 12/2023 12 buổi Brochure Đăng ký
Barista Skills Foundation Certified by SCA 15/12/2023 4 buổi Brochure Đăng ký
Barista Skills Intermediate Certified by SCA 12/2023 6 buổi Brochure Đăng ký
Barista Skills Professional Certified by SCA 12/2023 6 buổi Brochure Đăng ký

TẠO HÌNH LATTE – LATTE ART

Latte Art 1 Certified by Barista School 19/12/2023 8 buổi Brochure Đăng ký
Latte Art 2 Certified by Barista School 12/2023 10 buổi Brochure Đăng ký
Latte Art 3 Certified by Barista School 12/2023 12 buổi Brochure Đăng ký
White Grading Certified by LAGS 07/12/2023 6 buổi Brochure Đăng ký
Orange Grading Certified by LAGS 18/12/2023 6 buổi Brochure Đăng ký
Green Grading Certified by LAGS 12/2023 7 buổi Brochure Đăng ký
Red Grading Certified by LAGS 12/2023 7 buổi Brochure Đăng ký
Black Grading Certified by LAGS 12/2023 8 buổi Brochure Đăng ký
Gold Grading Certified by LAGS 12/2023 1 buổi Brochure Đăng ký

PHA CÀ PHÊ THỦ CÔNG – BREWING 

Brewing Skills Foundation Certified by SCA 11/12/2023 4 buổi Brochure Đăng ký
Brewing Skills Intermediate Certified by SCA 18/12/2023 6 buổi Brochure Đăng ký
Brewing Skills Professional Certified by SCA 12/2023 6 buổi Brochure Đăng ký

CÀ PHÊ ĐẶC SẢN – SPECIALTY COFFEE

Specialty Skills 1 Certified by Barista School 21/12/2023 5 buổi Brochure Đăng ký
Specialty Skills 2 Certified by Barista School 12/2023 6 buổi Brochure Đăng ký
Specialty Skills 3 Certified by Barista School 12/2023 7 buổi Brochure Đăng ký

PHA CHẾ SÁNG TẠO – BEVERAGE CREATOR

Beverage Creator Certified by Barista School 04/12/2023 15 buổi Brochure Đăng ký

GIẢNG VIÊN PHA CHẾ – TRAIN THE COFFEE TRAINER

Green Bean Skill Certified by Barista School 12/2023 30-60 ngày Brochure Đăng ký
Roasting Skill Certified by Barista School 25/12/2023 30-60 ngày Brochure Đăng ký
Sensory Skill Certified by Barista School 29/12/2023 30-60 ngày Brochure Đăng ký
Barista Skill Certified by Barista School 08/12/2023 30-60 ngày Brochure Đăng ký
Latte Art Skill Certified by Barista School 07/12/2023 30-60 ngày Brochure Đăng ký
Specialty Skill Certified by Barista School 21/12/2023 30-60 ngày Brochure Đăng ký

CHƯƠNG TRÌNH SƠ CẤP

Chương trình Sơ cấp Certified by Barista School 12/2023 90 ngày Brochure Đăng ký

Bạn muốn tìm hiểu thêm về ngành cà phê & các khóa học tại Barista School?