Brewing skills

SCA - Brewing Skills
On Sunday, 06/23/19 - 1:26pm

Thấu hiểu, tinh tế, điềm tĩnh và tập trung là giá trị mà Barista lĩnh hội