Chương trình quốc gia

Chương trình đào tạo quốc gia là chương trình đào tạo các bộ môn thuộc chuyên ngành Barista có nội dung kiến thức và kỹ thuật tay nghề từ cơ bản đến chuyên sâu phù hợp với yêu cầu của thị trường Việt Nam và xu hướng phát triển của ngành cà phê trong tương lai.

Chuyên đề rang

On Sunday, 06/23/19 - 6:40am

On Sunday, 06/23/19 - 6:40am

Nghệ thuật pha chế

On Sunday, 06/23/19 - 7:09am

Specialty Coffee

On Sunday, 07/07/19 - 8:45pm

Super Barista

On Wednesday, 07/03/19 - 2:55am

On Sunday, 06/23/19 - 6:36am

On Sunday, 06/23/19 - 6:35am