SCA Programs

On Sunday, 06/23/19 - 1:31pm

Giới thiệu: Học phần SCA – GREEN COFFEE  bao gồm những nguyên lý phát triển

SCA - Sensory Skills
On Sunday, 06/23/19 - 1:30pm

Giới thiệu Học phần SCA – SENSORY SKILLS mang đến cho học viên cảm nhận

Cà phê phổ biến thê giới
On Sunday, 06/23/19 - 1:29pm

Giới thiệu SCA – Roasting Skills trao cho người học quy trình rang café một cách

SCA - Brewing Skills
On Sunday, 06/23/19 - 1:26pm

Thấu hiểu, tinh tế, điềm tĩnh và tập trung là giá trị mà Barista lĩnh hội

On Sunday, 06/23/19 - 12:43pm

Giới thiệu: Học phần Barista Skills thuộc giáo trình của SCA tập trung vào

On Sunday, 06/23/19 - 12:42pm

Giới thiệu: Introduction To Coffee là môn học ôm trọn cả thế giới café với