SCA Programs

On Sunday, 06/23/19 - 1:31pm

Giới thiệu - Học phần SCA - GREEN COFFEE bao gồm những nguyên lý phát triển

On Sunday, 06/23/19 - 1:30pm

Giới thiệu SCA - SENSORY SKILLS mang cho học viên cảm nhận của các giác quan đối

On Sunday, 06/23/19 - 1:29pm

Giới thiệu Học phần SCA - Roasting trao cho người học quy trình rang cà phê một

On Sunday, 06/23/19 - 1:26pm

Giới thiệu Học phần SCA - Brewing Skills mang đến cho người học một "tinh

On Sunday, 06/23/19 - 12:43pm

Giới thiệu Học phần Barista Skills thuộc giáo trình của SCA dành cho học viên

On Sunday, 06/23/19 - 12:42pm

Giới thiệu Introduction To Coffee được mệnh danh là môn học ôm trọn cả thế